About

Buurttuinen Transvaal · Samen een mooie bloeiende buurt creëren

OVER ONS PROJECT

De voorgeschiedenis:
het is een schoffeltuinproject dat subsidie krijgt van de rijks-overheid. Mensen die iets met het Afrikanerplein wilden, zijn bij elkaar gaan zitten. Er is een basisplan gemaakt, inhoudende een op detail uitgewerkt ontwerp, begroting en beplantingsplan. Er is bodemonderzoek gedaan. Het middendeel van het plantsoen bleek veilig voor het verbouwen van groente.

afrikanerpleinDSC03386

Het ontwerp: het terrein van de buurttuinen heeft golvende contouren en een pad dat er helemaal doorheen loopt. Er zijn moestuintjes, een gemeenschappelijke kruidentuin en bloemenperken. Ook zijn er verhoogde tuintjes speciaal voor mensen die niet kunnen bukken. Een deel van de hoek met de bomen is afgezet met een hekje, zodat er op de grond gepicknickt kan worden zonder gevaar voor hondendrollen. Er is ook een tuintje bestemd als educatietuintje voor kinderen. Er komt een haag omheen, er zijn bessenstruiken, zitbankjes, en is een waterpunt.
De moestuintjes zullen verdeeld worden als de plannen definitief zijn.

Vereniging Buurttuinen Transvaal. Buren waren maanden lang bezig zijn om deze plannen uit te voeren en aan het oprichten van een vereniging. Je moet n.l. als bewoners een rechtspersoon zijn. De statuten zijn door een notaris opgesteld.
Onze vereniging heet Vereniging Buurttuinen Transvaal,  ons bestuur is:
kasia_Guido4blog

en Amienke Wytzes, secretaris (foto van Amienke komt!)

Lidmaatschap. Op dit moment hebben ongeveer 30 mensen zich opgegeven als lid. Daarmee zijn in principe alle moestuintjes besproken. Iemand die zich nu nog aanmeldt, komt op de wachtlijst. Als jaarlijkse bijdrage moet iedereen € 10 betalen. Je kunt je nog opgeven voor zowel de individuele moestuintjes, als de gemeenschappelijke kruidentuin, pluktuinen en bloementuinen.
DSC02987Be4_nassir
In een handboek worden afspraken gezet over de praktische gang van zaken. Ieder moet bijvoorbeeld meewerken aan het algemeen onderhoud.
Er zijn verschillende aandachtgebieden: de commissies. Hierin zitten naast bestuursleden ook andere actieve deelnemers. Dit betreft: fondsenwerving, algemeen onderhoud, watervoorziening, communicatie, educatie, de tuinengroepen en de feestcommissie.
Er is op de voorbije vergaderingen aan de aanwezigen gevraagd waar die aan mee wilden doen. Voor de mensen die nog niet op een vergadering aanwezig waren, is er nog volop mogelijkheid aan te sluiten bij een of meer commissies.

DOE JE MEE?

DSC05095Tonmestmka soep

DE BUURTTUINEN ZIJN:

• Verschillende moestuinen, kruidentuinen, vlinder, bijen, fruit  en bloementuinen: fijn om naar te kijken, te voelen en te ruiken. Een mooie en gezond ontmoetingsplek in de buurt.

• Verhoogd tuinen voor mensen die niet kunnen bukken, moestuin & kruidentuin

• Een gemeenschappelijke kruidentuin waar iedereen een beetje van mag plukken.
• Een hondenpoepvrij picknickplek
• Een educatie tuintje voor de kleinsten en de nieuwsgierige bezoeker
• Een strook met klein fruit en plukbloemen
• 25 kleine moestuintjes.
• Enthousiaste buurtbewoners die dit allemaal mogelijk maken
• Een vereniging met als bestuur: Voorzitter Kasia Bruning, Secretaris Amienke Wytzes, en Penningmeester Guido Hoekman.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1. wonen in de Transvaalbuurt
2. lidmaatschap vanaf 16 jaar
3. moestuinleden helpen daarnaast ook bij de aanleg en het onderhoud van de strooiselpaden tussen de moestuinen
4. betalen van de jaarlijkse contributie die door de leden op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld
5. geen gif gebruiken
6. de tuinen zijn niet bedoeld voor commerciële teelt of inkomst
7. je houden aan de overige afspraken in het handboek

JE BETAALT DE CONTRIBUTIE VOOR

1. het in stand houden van de vereniging (betaalrekening, website, post, e.d) zodat we als rechtspersoon met het stadsdeel kunnen overleggen, subsidie kunnen ontvangen, planten e.d. kunnen bestellen en kunnen communiceren.
2. je lidmaatschap, hiermee heb je inspraak in de besluiten van de vereniging
en kun je meedoen met het maken en onderhouden van een van de buurttuinen.
Het lidmaatschap gaat per huishouden. Als een volwassene lid is hoeven huisgenoten niet ook nog lid te worden. Alleen de leden krijgen de ledenlijst.
3. De contributie is zo laag mogelijk gehouden. Wil je meer betalen, dan mag dat. Kan je de 10 euro op jaarbasis niet opbrengen, maak dan een afspraak met penningmeester Guido over wat je wel kunt betalen.

contact: buurttuinentransvaal@gmail.com

Huishoudelijk Reglement

Vereniging
Buurtuinen Transvaal

Concept HUISHOUDELIJK en TUINREGLEMENT van Vereniging Buurttuinen Transvaal
(eerste versie maart 2011, te bevestigen in de eerste Algemene Ledenvergadering)

Maart 2011

Algemeen
Het huishoudelijk reglement bevat praktische en organisatorische regels en voorschriften, door de vereniging opgesteld en goedgekeurd. Zij zijn een aanvulling op de statuten van de vereniging. Alle leden dienen zich aan deze regels te houden. Het reglement kan worden gewijzigd of aangevuld door in de Algemene Ledenvergadering aanvullingen en wijzingen ter stemming in te brengen.

Artikel 1. Lidmaatschap

Lid zijn alle personen die voldoen aan het bepaalde in artikel 4 van de statuten.
Zij die lid wensen te worden van de vereniging geven zich schriftelijk op bij de secretaris. Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van een overeenkomst en nadat de betaling van de contributie is ontvangen.

Artikel 2: Rechten
Alle leden hebben inspraak- en stem-recht op de algemene ledenvergadering en in de tuingroep/commissie waaraan hij of zij deelneemt
Het nieuwe lid vermeld in de overeenkomst aan welke tuingroep en/of commissie hij of zij gaat deelnemen. De vereniging biedt de volgende mogelijkheden:
1. De moestuinen
2. De bloementuinen
3. De kruidentuin
4. De Fruittuinen
5. De verhoogde tuin
6. Lid van één van de commissies
7. Donateur
Lid worden van de tuingroep “Moestuinen” geeft recht op het in gebruik nemen van één moestuin. Per huishouden wordt slechts één moestuin afgegeven. Lid worden van de tuingroepen “De bloementuinen’, “De kruidentuin”, “De pluktuinen” en “De verhoogde tuin” geven het recht om deel te nemen aan de gelijknamige tuingroep. Voorts het is mogelijk om niet deel te nemen aan één van de tuingroepen, doch wel actief bij te dragen aan één van de ondersteunende commissies. Tenslotte kan iemand lid zijn van de vereniging als donateur en daarmee de vereniging een goed hart toe dragen.

Artikel 3: Aanmeldings- en wachtlijst
Als u lid wordt van de Buurttuin, geeft u zich op voor één van de tuingroepen (of u wordt lid van een commissie of wordt donateur). Wanneer u zich opgeeft voor één van de tuingroepen en onze penningmeester heeft €10,00 van u gekregen, komt u op een aanmeldingslijst. Iedere tuingroep kent een maximum aan deelnemers. De volgorde van aanmelding bepaald waar u op de lijst staat. Zodra het maximum is bereikt, komt u op een wachtlijst.

Artikel 4: regels met betrekking tot het gebruik van de moestuin

4.1 Bestemming
Het is de gebruiker van een moestuin niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur een andere bestemming aan de moestuin te geven dan omschreven in artikel 1 van de statuten

4.2 Gewassen
Op de moestuinen mogen naast siergewassen slechts gewassen worden verbouwd, die naar
hun aard en hoeveelheid bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.

4.3 Dieren
Het is niet toegestaan huisdieren op de tuintjes te houden.

4.4 Handel
Het is in geen geval toegestaan commerciële activiteiten vanuit, dan wel op de moestuin uit te oefenen.

4.5 Afmeting
Elke tuin dient zijn oorspronkelijke plaats en grootte te behouden. Als ijking voor dit artikel geldt de
In meting door de tuincommissie in 2011.

4.6 Paden
De paden die de verschillende tuinen onderling scheiden, mogen niet gebruikt worden als tuinvergroting en
dienen tenminste 50 cm breed te zijn.

4.7 Opslag
Het is niet toegestaan om op of rond de eigen moestuin, voertuigen en/of handelswaar op te slaan.
(opm. Over de opslag van gereedschap wordt dit jaar met het stadsdeel overlegd)

4.8 Onderverhuur
De moestuin mag niet worden onderverhuurd. Wel kan deze door meerdere mensen worden beheerd. Dit wordt vooraf gemeld bij de secretaris

Artikel 5: regels met betrekking tot opstallen, hoogtes, bestrijdingsmiddelen en onderhoud vanuit het
stadsdeel (groenbeheer Oost)
Vanuit het stadsdeel zijn er enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik van de buurttuin. Het bestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid toe te zien op naleving van de overeengekomen voorwaarden:

5.1 Opstallen
Het is niet toegestaan opstallen te plaatsen of (kleine) bouwwerken. Denk daarbij aan de bouw of plaatsing van een kas, stenen muurtjes of een (klein) schuurtje. Dat geldt voor zowel de moestuintjes, als de tuin in zijn geheel. Mochten er wensen zijn om (kleine) bouwwerken te maken/plaatsen, dan dient daarvoor schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij een algemene ledenvergadering

5.2 Poorten en verhardingen
Poorten en verhardingen blijven in eigendom en beheer van het Stadsdeel.

5.3 Hagen (beuk)
De beukhagen blijven in eigendom van het stadsdeel maar dienen te worden onderhouden door de vereniging op aanwijzing van de beheerder (vóór eind mei en vóór eind september knippen op aangewezen hoogte (< 1.20m) en breedte (<0,50m)

5.4 Hoogopschietende gewassen
(= hoger dan 1.20m) mogen niet worden geplant ( Opm. met uitzondering van bonen?)

5.5. Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

5.6 Kappen van bomen
Er mogen geen bomen gekapt worden

5.7 Kabels en leidingen
Er dient rekening gehouden te worden met de ligging van kabels en leidingen.

5.8 Openbaar karakter Afrikanerplein
Het terrein is en blijft openbaar en verandert niet van functie

Artikel 6: De beheerder van een moestuin dient zijn/haar tuin zelf in goede staat te houden. De tuingroep Moestuinen ziet hierop toe. De tuin dient jaarlijks voor 1 april gereed te zijn voor het nieuwe seizoen, daarom vrij te zijn van oude gewassen, onkruid en dergelijke.

6.1 Algemeen
De tuinder dient rond de eigen moestuin een strook van 30 cm onkruidvrij te houden. Beplanting op de rooilijn is niet toegestaan.
(fruit-)struiken en gewassen mogen geen overlast opleveren voor andere Tuinders. Beplanting mag maximaal 1,2 meter hoog worden.( opm. met uitzondering van bonen?) De tuin dient vrijgehouden te worden van zaadverspreidend onkruid en/of wortelonkruiden. Zaden voor de winning moeten op tijd worden afgeschermd en geoogst

6.2 Tuincontroles
Tuincontroles vinden regelmatig plaats door tenminste twee commissieleden.
De tuincommissieleden dienen duidelijk te omschrijven waarom de tuin niet aan het reglement voldoet. De tuinder kan hierover in beroep gaan bij het bestuur dat de tuinder en de commissie binnen twee weken schriftelijk van haar besluit op de hoogte stelt.

Tweede contact.
Als bij controle na de genoemde termijn in 6.2 . de tuinder zich niet aan de afspraak heeft gehouden wordt opnieuw contact opgenomen (telefonisch, maar waar niet mogelijk, schriftelijk). Als er een geldige reden is dat de tuin niet binnen de genoemde termijn is hersteld (bijvoorbeeld ziekte etc. .), dan wordt in overleg met de TC een nieuwe datum bepaald. Daar moet de tuinder zich dan wel aan houden. Uitstel is dan niet meer mogelijk. Als er geen geldige reden is dan wordt door de TC een nieuwe termijn bepaald waarbinnen alsnog herstel moet plaatsvinden. Dit geldt dan als een tweede waarschuwing. De tuinder kan hierover in beroep gaan bij het bestuur dat de tuinder en de commissie binnen twee weken schriftelijk van haar besluit op de hoogte stelt.

Derde contact.
Als bij controle na de genoemde termijn de tuinder zich opnieuw niet aan de afspraak heeft gehouden dan volgt een brief waarin een onherroepelijke datum wordt vermeld. Vóór die datum dient de tuinder zijn tuin hersteld te hebben.
Royement.
Als bij controle van de tuin op de genoemde datum in de brief er geen verbetering is dan volgt een brief van het bestuur met een eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst en een termijn waarbinnen de tuin moet worden leeggehaald. Na die periode wordt de ontruiming door de TC gedaan. De tuinder kan geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 7: Gezamenlijk onderhoud
Gezamenlijk onderhoud houdt in het onderhoud van de tuin in brede zin met in het bijzonder de paden, snoeien hagen, de algemene tuinen, klein onderhoud en waar nodig medetuinders te ondersteunen in geval van ziekte e.d..
De tuincommissie stelt in overleg met het algemeen onderhoud een schema op voor het gezamenlijk onderhoud van de tuin.Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij twee of drie maal per jaar deel neemt aan de onderhoudsdagen

Artikel 8: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar en gaat in per 1 maart.
Na 4 jaar komt de tuin vrij ten behoeve van iemand van de wachtlijst. Vastgesteld zal nog moeten worden op welke manier dat gebeurd omdat voor een grote groep geldt dat hun tuin na 4 jaar vrijkomt.

Artikel 9: Opzegging of ontbinding van de overeenkomst
Wil de huurder de huurovereenkomst beëindigen, dan dient dit schriftelijk te geschieden voor 1 oktober van het lopende jaar. Het lidmaatschap kan desgewenst (als tientjeslid) worden gecontinueerd. Opzeggen doet u schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging. Er moet wel voor het hele lopende jaar betaald worden.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Zwart opleveren
Beëindiging tuin = vrij van opstal, gewas, onkruid. Andere afspraken worden in
overleg met een eventuele nieuwe tuinder en tuincommissie gemaakt.

10.2 Tuinruil
Indien een tuinder een tuin wenst te ruilen dan dient dit schriftelijk of via mail te worden aangevraagd bij de tuincommissie. Bij tuinruil moet de te verlaten tuin schoon zijn opgeleverd

Artikel 11: Milieu

11.1. Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. De vereniging staat voor een ecologisch
beheer van het complex en haar tuinen.

11.2 Afval
Tuinafval kan op de daartoe bestemde composthopen worden gedeponeerd waarbij men zich houdt aan de
regels voor composteren door de tuin opgesteld
Het is niet toegestaan tuinafval of ander materiaal buiten de eigen moestuin of elders op het terrein te deponeren.
Tevens is het verboden om tuinafval of ander materiaal op het terrein te verbranden.
Tuinafval, afkomstig van zieke of besmette planten, dient in vuilniszakken verpakt in één van de restafval containers op de stoep te worden afgevoerd.
Ander afval dient ook door de tuinder zelf afgevoerd te worden.

11.3 Compost
De leden van de vereninging mogen alleen gezond tuinafval, en ongekookt groente en fruit afval op de composthoop deponeren. Met name het afval van kool, uien, eierschalen,koffiedik en in beperkte mate vogelmest en konijnenstro zijn welkom.
Op de composthoop mogen niet: brood, maaltijdresten, vetten, zieke groente fruit of tuinafval, schillen van sinaasappels of andere citrus vruchten, aardappelschillen, tomaten en aubergine resten, afval of mest van huisroofdieren als honden, katten fretten, ratten en andere knaagdieren. Dit om ongewenste rotting, de verspreiding van ziektes en het aantrekken van plaagdieren te voorkomen. Verpakkingsmateriaal en ander niet plantaardig afval mag vanzelfsprekend niet op de composthoop.

Artikel 12: Contributie (Lidmaatschapsgeld)

12.1 Jaarlijkse vergoeding
Een lid is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte voor 2011 gesteld is op 10 euro per lid/huishouden. Deze vergoeding wordt gebruikt voor de instandhouding van de vereniging (KvK, porti e.d.).

12.2 Tarief
De verschuldigde contributie zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld en op de ledenvergadering worden
bekrachtigd.

12.3 Facturering
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in het voorjaar via een brief gefactureerd. In de brief wordt een termijn genoemd waarbinnen betaald moet worden.

Artikel 13: boetes
In het geval tuinders zich niet houden aan het gestelde in het reglement, behoudt het bestuur zich het recht voor een boete op te leggen en/of gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: privacy
De vereniging bewaakt de privacy van de gegevens van haar leden. Aan het stadsdeel worden – indien daarom zou worden gevraagd – slechts summier gegevens verstrekt over de leden (voornaam, straatnaam).
De leden ontvangen wel een interne ledencontactlijst met daarop adressen telefoonnummers en email adressen van de leden in de verschillende tuingroepen, commissies en het bestuur. Deze lijst is voor intern gebruik. Indien gewenst kan een lid aangeven alleen met naam en groep op deze lijst vermeld te worden.

Artikel 15: introductie
Alle leden zijn gerechtigd tot introductie. Voor een door een introducé aangerichte schade is het lid aansprakelijk door wie de introductie heeft plaatsgevonden.

Artikel 16: gedragsregels

16.1 Hinder
Het gebruik van de tuin dient zodanig te zijn dat voor andere gebruikers dan wel voor omwonenden geen hinder
of overlast ontstaat.

16.2 Fietsen e.d.
Fietsen dienen buiten de Buurttuin te worden geplaatst. Huisdieren worden niet toegelaten.

16.3 Maatregelen
Het bestuur beslist welke actie moet worden ondernomen wanneer een lid zich (structureel) niet aan de regels houdt of op andere manier zich onbehoorlijk gedraagt. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot royement van het betreffende lid.

Artikel 17.1 Overige bepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Bijlage: overzicht van de tuingroepen en commissies

Tuingroep: Moestuinen
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de moestuinen
Ondersteunt leden met een moestuin met raad en advies
Specifiek onderhoud t.b.v. de moestuinen
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. de moestuinen
Controle naleving reglement

Tuingroep: Bloementuinen
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de bloementuinen
Aanleg, onderhoud en beheer van de bloementuinen
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. de bloementuinen

Tuingroep: Kruidentuin
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de kruidentuin
Aanleg, onderhoud en beheer van de kruidentuin
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. de kruidentuin

Tuingroep: Fruittuinen
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de pluktuinen
Aanleg, onderhoud en beheer van de pluktuinen
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. de pluktuinen

Tuingroep: Verhoogde tuin
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de verhoogde tuin
Onderhoud en beheer van de verhoogde tuin
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. de verhoogde tuin

Commissie: Educatie
Taken
Stelt regels op voor gebruik en onderhoud van de educatietuin
Onderhoud en beheer van de educatietuin
Ontwikkelt plannen/voorstellen m.b.t. educatieve activiteiten
Onderhoud contacten met organisaties die educatieve activiteiten op de tuin ondernemen

Commissie: communicatie
Taken
Alle externe communicatie (stadsdeel, media, buurt, etc.)
Beleid en uitvoering
Ontwerp, bouw en beheer blog
Commissie: Fondsenwerving
Taken
Verwerven van aanvullende financiering
Structureel en incidenteel
Stadsdeel, wijkaanpak, sponsors (ondernemers in de buurt) en subsidiegevers
Onderhoud contacten met betreffende organisaties en ondernemingen

Feestcommissie
Taken
Organiseert feestelijke activiteiten voor leden en buurt
Komt met ideeën en plannen

Commissie: algemeen onderhoud
Taken
Verantwoordelijk voor zaken rond water, onderhoud, schoonmaak en technische aangelegenheden. Organiseert de jaarlijkse gezamenlijke onderhoudsdagen
Lost ad hoc knelpunten op van praktische en technische aard
Ontwikkelt voorstellen m.b.t. bouwkundige investeringen of ondersteunt deze

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s